Lesedi FM Radio Interview

You can support me and my research expeditions by making a donation through my company Afrodata Solutions via Paypal or you can buy my books on Amazon. Siyabonga ka khulu (Zulu for we are the grateful ones!). Badimo ke bao! Thokoza Makhosi!

By Mocholoko, Zulumathabo Zulu © 2019

Balatedi ba batle ba Mocholoko, Zulumathabo Zulu! Ke le mema hokena maqhubung a seyalemoya ho Lesedi FM ka Labobedi, Hlakola 26, 2019 bosiu ka hora ya 9PM. Ketla be ke buisana le ausi e motle wa Lesedi FM eleng ausi Ntsoaki Motloung.

Ntsoaki_Motloung_Lesedi_FM

Mohasi wa Lesedi FM ya boulelang setho; bonono le nalane ya Basotho, ausi e motle Ntsoaki Motloung o buisana le Mocholoko, Zulumathabo Zulu ka Labobedi.

Re buisana ka ditaba tse ntle tsa Badimo le leeto la ka la hotsoha bafung le hothwasa dikwetseng tsa mohokare moo dikakapa tse kgolo bo Morena Kganyapa le Mamchofono ba ileng ba amohela sethoto sa letomoko.

Haokgahlwa ke setso, ke monyetla wa hoinwesa ka nkgo. Retsamaya le Maroko! Mocholoko wa Maroko! Badimo ke bao! Thokoza Makhosi!

Hase Hangata Ke Mengwa Ke Lesedi

Ere ke behe taba enaleng honkukunela haholo! Ere ke buwe nnete jwale ka motho ya shwang. Ha ke atisi homengwa ho Lesedi FM hotla buwa ka mesebetsi e metle eo re e etsang ka mahlaahahlaha hotsosolosa nalane; bonono le setho sa Basotho ba batle ka difuputso; dibuka le maqephe a rona le Nteterwane e lahleileng. Ke mengwa fela ke ena ausi Ntsoaki.

Nkare ha ke ratwe hantle kgasong ya Lesedi FM. Ke tlameha hobuwa nnete jwale ka motho ya shwang! Badimo ke bao! Thokoza Makhosi!

Ke cho tje, hobane balatedi ba ka ba bangata ba etsa dikopo kgafetsa ho Lesedi FM hotla buisana le nna jwale ka sisiu sa tsebo ya Basotho fela dikopo tseo di wela ka thoko hotsela jwalo ka mabele a qetellang a jelwe ke dirobele tsa tsela.

Mohlala wa sena seo ke buwang ka sona ke mohala oo keileng kaofumana o tswa ho mohasi e motle Matshogo Mahloko wa Lesedi FM ebile a mpolella hore orongetswe ke ausi Ntsoaki Motloung.

Lenna ka kgahleha kaya le kgongwana hodimo athe ophetha fela thomo ya ausi Ntsoaki yena a lesiyo moo. Reile ra dumellana ka hore ketla hatiswa Lesedi FM ka mohala ka Sontaha, Pherekgong 20, 2019 ka hora ya 10AM.

Ke ile katlohela tsohle mmoho le mesebetsi ya Badimo hotla lukisetsa puisano eo le mohlomphe Matshogo. Ka hora ya 9:25AM hoseng Sontaha ka letsatsi la kgaso, mohlomphehi Matshogo a letsa hotla nyopisa morero ona o bohlokwa ka hore honna kgaso ya Lesedi FM e robeile. Haaka a beha letsatsi le leng hotla ntshetsa pele morero ona. Hopakang hore one a se a kenetswe ke mohatsela wa hohatisa Mocholoko, Zulumathabo Zulu. Kaipotsa hore kgaso e robeha jwang? Lehona jwale, kesaipotsa potso eo!

Yaba hofedile, ha tloha a kgutletse honna. Hoo hotiisa hore honale mommori mane dikgasong tsa lesedi FM ho ba bang hore baseke ba buisana le Mocholoko ya ngotseng dibuka jwale ka buka ya mohlolo e bitswang Sesotho Dictionary of Mathematics. Buka ena ethusitse batswadi ba bangata le bana ba bona. Fela ka lehlohonolo la moteyaphala, ausi Ntsoaki yena hakena mommoring oo wa hohlekefetsa Mocholoko.

Sesotho_Dictionary_of_Mathematics_A5_front_cover_published
Sesotho Dictionary of Mathematics

Taba ena e bohlokwa, hobane ya sa lleng otla shwela tharing! Hadima moo, mohlomphehi Matshogo hatsebe hore ke emong wa bahasi bakgale (pele a e ba teng) dikgasong tsa Phuthaditjhaba; Mangaung le Aukland Park.

Dikakapa tse kgolo tseo ke ileng ka sebetsa le tsona jwale ka Lehlohonolo Hlalele; Mokotjomokotjo; Porogo Porogo le ba bangata ba ka paka ka mesebetsi yaka e tswileng matsoho. Dinakong tseo, ke ne ketsejwa ka Lefalamang Moloi, pele ke fetolela mabitso hontate yantswalang eleng Zulu. Lekotswana ke mme ya tswang Matamong haufi le boematerene ba Afrikaskop moo ke holetseng teng ha a qeta hohlokahala ke sa le mosesane ke le dilemo tse 12.

Pele Reyaya!

Leha holejwalo, resebetsa ka thata mona Badimong. Ke rongetswe hotla pheta thomo ya bona. Ha tema e bonahala, ketla kgutlela Badimong sebakeng sa Tosamasiu, moo Nteterwana le Mamchofono ba tswang teng.

Keokgothaletsa hore le wena o itsebe hore o mang, o tswa kae. Oseke wa sirwa ke moruweruwe (eseng leruwaruwa). Hobona ka moruweruwe ke hobonela dintho lerothong disa hlaka hantle. Bana ba Thari bakotsing eo ya hobonela dintho ka moruweruwe. Ha ba sa tsebe bonnete ba setso le boqhekanyetsi ba kgatello le dikereke tse kgesang borona, Thari e tsietsing ya hotekateka le horareha.

Ke mosebetsi wa ka jwale ka Mocholoko wa Maroko hochekolla tse pateileng; hotsosolosa Thari bafung le houtulla makunutu hore rentshe ditshehlo tse hlabileng thari entsho ka hokenella hare jwale ka maoka a matelele a Maokeng. Maqephe ao a Ditshehlo Tse Tharo a hlalosa ha batsi ka horareha le holahleha ha Thari entsho.

Haona lekgowa letlang hotla horona le re “Resentse ka honka naha le hobolaya setso sa lona ka mahahapa le tshollo ya madi. Ketsena dinotlolo tsa hobula ditsela tsa kgale”. Rona retlamehla hochwatla diketane le mahlahlela a retlammeng, reipulele ditsela tsa Badimo hotswa ditlamong tsa kgatello.

Basotho ba kgale bare “Dintho tse ntle, diyaiketsetswa”. Hayo yatlang hoetsetsa. Hare emeng ka maoto hontsha masika a rona ditlamong tsa kgatello ya dikereke; bokgowa le hoinyatsa.

Jwale he! Mamela Mocholoko, Zulumathabo Zulu ho Lesedi FM ka Labobedi bosiu ka hora ya 9PM! Retsamaya le Maroko! Mocholoko wa Maroko! Badimo ke bao! Thokoza Makhosi!

Published by Zulumathabo

Research Scientist and Director: Madisebo University Research Institute. Metaphysical Scientist; African Philosopher; Software Engineer, Published Author, Inventor, Lexicographer, Intellectual Historian and Contextual Poet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: